سوالات متداول

آجر یک کلمه کلی است بستگی به نوع کاربرد و شیوه تولید نام گذاری می شود.

طول عمر اجر بسیار زیاد است شاید کثیف یا چرک شود ولی هیچ وقت خراب نمی شود مثلا ارک تبریز یا بازار تبریز که با آجر ساخته شده یا اکثر خانه های تاریخی تبریز نیز نمای آجری دارند.

بله خیلی زیاد هم استفاده می شود در کشورهای امریکا و انگلیس که بسیار زیاد و جدیدا در ایران هم بسیار مد شده است.

بله هیچ متریالی به اندازه آجر تنوع رنگ ندارد.تنوع رنگ آجر مثل رنگ بندی طبیعت است هر چه در طبیعت هست همان در آجر هست.

بله آجر محیط را در تابستان خنک و در زمستان گرم می کند.

از خاک نسوز می باشد.

آجرنما کلمه کلی هست که همه آجر نما ها را شامل می شود شیل آجر نسوز نما از خاک نسوز،آجر قزاقی از خاک رس و آجر شیل از خاک سنگ

آجر قزاقی از خاک رس تهیه می شود.