اجر قزاقی و قیمت

آجر قزاقی بیشترین کاربرد را در ایجاد نمای پست مدرن دارد. از انجا یی که افرادی اقدام به طراحی و اجرای نمای پست مدرن برای سازه خود میکنند قصد دارند نمای زیبا و تک داشته باشند.  فکرشان این طور برنامه ریزی میشود که برای نمای پست مدرن باید هزینه ز…