اجر نمای برتر ایران

اجر قزاقی  و اجر نسوز بزودی با توجه به قابلیت های که در اجر قزاقی  یا اجرنمای قزاقی یا اجر سنتی دیده شده این نمای اجری نمای اول ساختمان های ایران میشود . توضیح اینکه اجر قزاقی همان اجر سنتی است. اجری که هم شکل و ظاهرش سنتی است و هم شیوه تولید…