اجر قزاقی + اجر نسوز ..چگونگی گداختن یا پختن اجر

پس از اتمام عملیات خشک کردن خشت خام خشت را ازمایش میکنند تا رطوبت مانده در خشت بین8تا12درصد باشد نه بیشتر و نه کمتر چون در هر دو حالت به خشت اسیب میرساند.بعد از اطمینان از صحت عمل خشک کردن خشت نوبت به پختن ان در کوره‌‌ می‌رسد. //گداختن یکی…