گذر زمان و آجر نما

یکی از قدیمی ترین مصالح ساخت دست بشر که باعث ایجاد انقلابی عظیم در صنعت ساختمان و سازه شد اجر است این نوع از مصالح با چنان سرعتی از سایر هم نوعان خود در ساختمان سازی پیشی گرفت کهشاید کمتر کسی فکر ان را میکرد.

آجر جزو مصالحی است که هم از نظر استهکام و هم از نظر زیبایی از مصالح دیگر بالاتر است چون هم در قالب فشار زیادی به ان وارد‌‌ می‌اید و هم در کوره تحت دمای بسیار زیاد پخته‌‌ می‌شود این امر سبب می شود تا اجر دارای مقاومت کافی در برابر سرما و گرما و خوردگی داشته باشد.

ساختار کلی اجر با گذشت این سالها تغییر چشمگیری نکرده و تقریبا با همان سبک و فرمول گذشته ساخته‌‌ می‌شود.

اجر در گذر زمان

معبد چغازنبیل بنای اجری با قدمت سه هزار سال یکــی از زیباتریــن آثــار باســتانی ایران اســت. این زیگورات پرستشــگاهی اســت که ایلامیها بــرای خدایان خــود ســاخته بودند.چغازنبیــل ایــن بنــای مربعــی صدوپنــج متــر طول و عــرض و 52 متر ارتفاع داشــته اســت. اونتاش ناپیریشــا شــاه ایــلام در قــرن ســیزده پیــش از میــلاد آنــرا ســاخته اســت. بنــا از آجر ســاخته شــده اســت و بــر روی آجرهای آن نوشــته هــای زیــادی بــه خــط ایلامی دیده میشــود که بر روی آنها مطالبی تقریبا یکســان نوشــته  شــده اســت.

زیگورات  چغازنبیــل پنــج طبقــه بــوده و در طبقــه بــالا معبــد اینشوشــیناک قــرار داشــته اســت.او خــدای ایلامــی اســت کــه حافظ شــوش پایتخــت ایلامیــان بــوده اســت.مردم شــوش باســتان عقیده داشــتند این خــدا از این مــکان به آســمان میرود و ســپس بــه زمیــن بــاز میگــردد. در تمــام طــول بنــاآبــراه هایــی  دیــده میشــود ،شــاید دلیــل آنهــا حفاظــت از بنــا در مقابــل بارانهــای ســیل آســای محــل اســت.

دورتــادور بنــا ســنگفرش اســت و در بعضــی از سنگفرشــها آثــار جــای پــای بچــه دیــده میشــود. دلیــل آن تــا کنــون نــا معلــوم اســت. در شــمال غربــی بنــا پناهگاههــای کوچکــی دیــده میشــوند کــه مربــوط بــه خــدای ایلامــی ایشــنیکراب اســت .درون محوطــه یــک ســاعت خورشــیدی بــزرگ نیــز دیــده میشــود.

جهت سفارش آجر نسوز و آجر نما با ما در ارتباط باشید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *