اجر قزاقی + درباره نمای مسجد حکیم

مساجد قدیمی جزوی از تاریخ دیرین و نشان دهنده ذوق هنری و میزان خلاقیت بالای معماران ان زمان است به همین دلیل است که مساجد قدیمی تا این حد مورد توجه بالای طراحان امروزی قرار‌‌ می‌گیرد.مساجد ان زمان دارای چنان طراحی زیبایی بوده که حتی امروز و بعد از این همه گذر زمان باز هم در کانون توجه معماران و طراحان امروزی قرار داشته و تلاش میکنند در بیشتر طرح‌ها از الگوها و نمای مساجد قدیمی نیز استفاده و بهره ببرند.

امروز شاهد این موضوع در نمای ساختمان‌ها هستیم که سلیقه‌ها باز هم به طرف نماهای پست مدرن کشیده شده و خواهان این نوع از نماها فوق العاده زیاد شده است به همین دلیل در طراحی نمای پست مدرن میبینیم که بیشتر از نمای مساجد قدیمی الگو برداری‌‌ می‌شود دلیل این امر هم ان است که نمای مساجد قدیمی بیشتر از هر نمای مدرن دیگر با خلق و خو و سلیقه مردم ایران هم خونی داشته و به سلیقه ما ایرانی‌ها بسیار نزدیک است.
مســجد حکیــم از مســاجد قدیمــی اصفهــان اســت. بنــای ایــن مســجد بــه زمــان آل بویــه بــر مــی گــردد ایــن مســجد را صاحــب بــن عبــاد در قرن چهــارم هـــ.ق در محلی

کــه اکنــون مســجد حکیــم نامیــده مــی شــود بنــا نمــود و ایــن مســجد بــه نــام «جامــع صغیــر جورجیــر»بــود. چــون ایــن مســجد در بــازار رنگــرزان بــود «جامع رنگــرزان» نامیــده مــی شــود. ایــن مســجد بــه مــرور زمــان تخریــب شــد و در دوره صفویــه حوالــی ســالهــای 1063تــا 1073هـــ.ق بــه وســیله حکیــم محمــدداوود طبیــب شــاه عبــاس دوم مســجدی بنــا شــد کــه به مســجد حکیــم شــهرت یافــت. حکیــم داوود اســپهانی ملقــب بــه هنــدی بــا هزینــه شــخصی مســجدی ســاخت.وی کــه طبیبــی حــاذق بــود در دربــار شــاه عبــاس دوم بــود کــه بــه دلیــل غضــب شــاه بــه هنــد رفــت و در دربــار شــاه هنــد پناهنــده شــد و بــه لقــب «تقــرب خــان»ســرافراز گردیــد و بــه دلیــل حذاقــت در طــب ثــروتزیــادی اندوخــت کــه مقــداری را بــه اصفهــان نــزد اقوام خویــش فرســتاد و از آنهــا خواســت تــا مســجدی بــه نــام وی بســازند. بدیــن ترتیــب مســجدی عالــی بــا وســعت حــدود هفــت هــزار متــر بــا ســاختی بســیار مناســب در محــل مســجد جورجیــر بنــا گردیــد. و ایــن محلــه بــه همیــن دلیــل بــه محلــه مســجد حکیــم معــروف گردیــد.

قبــل از انقــلاب بــرای کاســتن از حجــم ترافیــک شــهری در محــدوده میــدان امــام(ره) در صــدد احــداث خیابانی شــمالی جنوبــی میــان عبدالــرزاق و ســپه برآمدنــد کــه ایــن
کار پــس از انقــلاب در ســال 1368ش عملــی گردیــد و بــه دلیــل وجــود مســجد زیبــا و بــزرگ حکیــم,شــورای نامگــذاری شــهرداری ایــن خیابــان را بــه نــام خیابــان حکیــم نامگــذاری نمــود. ایــن خیابــان جهــت شــمالی جنوبــی داشــته و از خیابــان ســپه آغــاز شــده وبــه خیابــان جمــال الدیــن عبدالــرزاق منتهــی مــی گــردد.

///وب سایت شهر اجر بزرگترین و پیشرفته ترین مجتمع تولید و فروش انواع اجرنما و اجر نسوز و اجر قزاقی با کیفیت فوق العاده بالا و قیمت بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد و به این امر افتخار دارد که نمای بسیاری از مساجد ایران را طراحی و اجرا نموده است.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

//.دفتر فروش اجر قزاقی در تبریز/چهارراه حافظ

//.دفتر فروش اجر قزاقی در تهران/اهن مکان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.